Tiedote Kymsoten Tehyn jäsenille liittyen 1.6.2020 päättyneisiin yhteistoimintaneuvotteluihin

3.6.2020

Tiedote Kymsoten Tehyn jäsenille liittyen 1.6.2020 päättyneisiin yhteistoimintaneuvotteluihin

Kymsote aloitti yhteistoimintaneuvottelut 14.5.2020 ja neuvotteluja käytiin yhteensä 5 kertaa, jotka keskeytyivät 1.6.2020 tuloksettomana. Neuvottelujen eteen tehtiin runsaasti töitä yhteisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi.

Neuvottelulla tai paikallisella sopimuksella ei voida päätyä lopputulokseen, mikä olisi KVTES sopimusmääräyksiä huonompi. Neuvottelulla on tarkoitus löytää yhteinen kompromissi, johon osapuolet voivat sitoutua. Sopimuksen tai neuvottelutuloksen tulee hyödyntää molempia osapuolia riittävästi, sekä lopputuloksen on oltava tekstiltään hyvin yksiselitteinen, ettei tulkintaepäselvyyksiä myöhemmin synny tai, ettei ne ole KVTES vastaisia/heikennyksiä, joista emme edes voi sopia yksittäisen viranhaltijan / työntekijän näkökulmasta hänen oikeuksiaan rajaavasti. Näin olisi saattanut käydä, jos olisimme allekirjoittaneet tämän työnantajan esittämän ratkaisuesityksen, joka edellytettiin hyväksyttävän kokonaisuutena kaikkia kohtia koskien. Hankalin osio oli kohta 1, mikä olisi mahdollistanut työntekijän siirtämisen muihin tehtäviin 6 kk ajaksi ilman tämän suostumusta. Kymsoten ratkaisuesitys oli henkilöstösiirtojen osalta siis hyvin tulkinnanvarainen ja olisi perustunut puhtaasti työnantajan työnjohto-oikeuteen ja oli selvästi KVTES määräysten vastainen. Kymsotessa on nyt jo siirretty työntekijöitä tilapäisesti tosiin tehtäviin, joka on mahdollista KVTES I luvun 10§ mukaisesti enintään 8 vk:n ajaksi kerrallaan tai joissakin tapauksissa työnjohto-oikeuden perusteella työsopimuksessa sovitun mukaisesti.

Neuvotteluissa oli esillä myös vahvistetun työvuoroluettelon muuttaminen ja siihen oikeuttavat perusteet. Tässä kohtaa pyysimme työnantajaa miettimään asianmukaisia kannustimia (esim. korotettu kutsuraha tai kertakorvaus), millä työvuorojen muuttamiseen olisi voitu motivoida vapaaehtoisesti, mutta työnantaja ei näihin suostunut.

Korona-epidemian aikana Suomen eduskunta on ottanut käyttöön valmiuslain, ja siitä tiettyjä pykäliä ja asetuksia. Näiden voimassa ollessa 30.6.2020 saakka, työnantaja voi teettää ylityötä vapaasti ilman työntekijän antamaa suostumusta, poiketa vuosiloman vahvistamisen ajankohdasta, keskeyttää tai siirtää loman yksipuolisella päätöksellään. Tehtävien toimenpiteiden on oltava välttämättömät johtuen Covid 19 epidemiasta. Meidän näkemyksemme mukaan työnantajan tahtotila oli tällä ratkaisuesityksellä ikään kuin laajentaa poikkeusasetusten voimassaoloa koskemaan koko loppuvuotta 2020. Totesimme jo neuvotteluissa, että Suomen eduskunta todennäköisesti ottaa valmiuslain suomat oikeudet käyttöön jatkossakin, mikäli siihen tulee covid-tilanteen pahennuttua vielä tarvetta

Työnantaja olisi ratkaisuesityksen pohjalta voinut toteuttaa työntekijän suostumuksella tai viranhaltijalle ilman suostumusta toimenpiteitä lomien perumisen, siirtämisen ja keskeyttämisen osalta, tarjoten vastineeksi näistä pientä rahakompensaatiota. Emme olleet varmoja mitä Kymsote työnantajana oli sopimassa emmekä voineet ottaa riskiä, että olisi sovittu KVTES-tasoa huonommin. Muistutimme myös työnantajaa siitä, ettei työntekijän tarvitse olla lomallaan työnantajan tavoitettavissa.

Kymsote kertoo koronaepidemian aiheuttaneen palvelujen alasajon takia taloudellisia menetyksiä sekä lisääntyneitä kuluja suojavarusteiden hankinnoista johtuen.
Kymsote ei ole osannut kertoa millä tavoin ensimmäisessä yhteistoimintaneuvottelussa esitetyt työnantajan tavoitteet ja neuvotellut ratkaisuehdotukset olisivat ratkaisevasti pienentämässä kuluja ja lisäämässä tuloja, joten tällä ratkaisuesityksen hylkäämisellä ei ole mitään tekemistä koollekutsuttujen lomautusneuvottelujen käynnistämisessä, vaikka näin annetaan työnantajan taholta ymmärtää.

2.6.2020 Kymsoten Tehyn pääluottamusmiehet Kirsi Kekki, Jaana Salovaara ja Eija Lantta